Polityka prywatności

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od maja 2018 roku.


Firma HENSFORT SP. Z O.O. zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych we wszystkich krajach, w których działa.
Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje ogólne procedury w zakresie ochrony prywatności stosowane przez HENSFORT SP. Z O.O. Odnoszą się one do gromadzonych, używanych i udostępnianych przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O danych osobowych konsumentów i innych osób fizycznych z przedsiębiorstw klientów, partnerów handlowych i dostawców Firmy HENSFORT SP. Z O.O oraz innych organizacji, z którymi HENSFORT SP. Z O.O utrzymuje lub zamierza nawiązać relacje handlowe.
Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności jest Oświadczenie Firmy HENSFORT SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie, które zawiera więcej informacji w kontekście elektronicznym, w tym informacje na temat rekrutacji. Firma HENSFORT SP. Z O.O może udostępnić dodatkowe lub bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych w serwisach WWW lub w odniesieniu do określonego produktu lub usługi.

 

Dlaczego Firma HENSFORT SP. Z O.O. gromadzi dane osobowe i jak je wykorzystuje?

 

Firma HENSFORT SP. Z O.O może gromadzić dane osobowe osób fizycznych z różnych przyczyn, takich jak:
Uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub innych usług elektronicznych i ich używanie.
Gdy użytkownik wchodzi do jednego z serwisów WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O lub korzysta z usługi elektronicznej, Firma HENSFORT SP. Z O.O rejestruje informacje niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu, umożliwienia działania serwisu WWW oraz spełnienia przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i wymogów prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisu Firmy HENSFORT SP. Z O.O Informacje te obejmują hasła, adres IP i ustawienia przeglądarki. Firma HENSFORT SP. Z O.O. gromadzi również informacje na temat aktywności użytkownika w serwisie WWW, aby personalizować jego doświadczenia (dotyczy to m.in. rejestrowania preferencji i ustawień) oraz analizować zebrane dane statystyczne w celu ulepszania i rozwijania serwisów WWW, produktów i usług Firmy HENSFORT SP. Z O.O


Udzielanie odpowiedzi na zapytania, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe

 

Gdy użytkownik kontaktuje się z Firmą HENSFORT SP. Z O.O(drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, uzyskania wsparcia lub wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej na forum lub za pośrednictwem innego narzędzia społecznościowego, Firma HENSFORT SP. Z O.O Z O.O. gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania użytkownika, udostępnienia mu określonego produktu lub usługi, udzielenia mu wsparcia i zapewnienia możliwości nawiązania z nim kontaktu. Firma HENSFORT SP. Z O.Orejestruje na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe użytkownika, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z Firmą HENSFORT SP. Z O.O., a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia. Firma HENSFORT SP. Z O.O. może również uwzględnić informacje z ankiet dotyczących zadowolenia klienta. Firma HENSFORT SP. Z O.O . przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z użytkownikiem.
Gdy użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe na potrzeby rejestracji w związku z takim żądaniem, rejestracja może służyć do identyfikacji użytkownika odwiedzającego serwisy WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O. 


Kontakt z pracownikami klientów, potencjalnych klientów, partnerów i dostawców Firmy HENSFORT SP. Z O.O


W ramach relacji zFirmą HENSFORT SP. Z O.O. Z O.O.klienci lub potencjalni klienci, partnerzy i dostawcy udostępniają również biznesowe informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, stanowiska lub tytuły swoich pracowników, wykonawców, doradców i autoryzowanych użytkowników) m.in. w celu zarządzania umową i jej realizacją, dostarczania produktów i usług, świadczenia wsparcia, fakturowania oraz zarządzania usługami lub relacją.
Informacje dotyczące odwiedzających
Firma HENSFORT SP. Z O.O rejestruje osoby fizyczne odwiedzające jego ośrodki i lokalizacje (imię i nazwisko, identyfikator oraz biznesowe informacje kontaktowe) i korzysta z kamer monitoringu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi i obiektów materialnych oraz spełnienia wymagań regulacyjnych.


Marketing


Większość informacji gromadzonych przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O  na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji Firmy HENSFORT SP. Z O.O z użytkownikiem. Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma HENSFORT SP. Z O.O może gromadzić informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Firma HENSFORT SP. Z O.Owykorzystuje gromadzone dane osobowe do opracowania analizy zbiorczej i przeprowadzenia inteligentnej analizy danych na potrzeby prowadzenia działalności i do celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługachFirmy HENSFORT SP. Z O.O. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną. Może się również zarejestrować jako odbiorca subskrypcji. Podczas odwiedzania serwisów WWW lub korzystania z usług Firmy HENSFORT SP. Z O.O. użytkownik może otrzymywać informacje spersonalizowane. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanej komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@hensfort.pl. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu FirmyHENSFORT SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie.
W sytuacjach, w których Firma HENSFORT SP. Z O.O z dniem, transakcją lub umową (bądź w ramach powiązanych z nimi przygotowań) lub w celu udostępnienia użytkownikowi żądanych przez niego usług (takich jak serwis WWW), takie korzystanie z danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

W sytuacjach, w których Firma HENSFORT SP. Z O.O wskazuje, że korzysta z danych osobowych użytkownika w związku z marketingiem, doskonaleniem lub rozwojem swoich produktów lub usług, na potrzeby ochrony i bezpieczeństwa lub w celu spełnienia wymagań prawnych niezwiązanych z umową lub żądaniem użytkownika, takie korzystanie odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub osób trzecich bądź za zgodą użytkownika. Gdy Firma HENSFORT SP. Z O.O  gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na mocy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, może to mieć konsekwencje dla praw użytkownika.

 

Udostępnianie danych osobowych


Firma HENSFORT SP. Z O.O jest organizacją o szerokim zasięgu, oferującą szeroką gamę produktów i usług. Dlatego Firma HENSFORT SP. Z O.O.wdrożyła ogólne zasady, standardy i procedury mające na celu spójną ochronę danych osobowych. Jako przedsiębiorstwo HENSFORT SP. Z O.O. może zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności udostępniać informacje na temat użytkownika swoim przedsiębiorstwom podporządkowanym.
Dostęp do danych osobowych między przedsiębiorstwami podporządkowanymi kontrolowanymi przez Firmę HENSFORT / REM II SP. Z O.O. jest udzielany wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i do celu, w którym taki dostęp został udzielony.
W stosownych przypadkach Firma HENSFORT SP. Z O.O może też udostępniać dane osobowe wybranym partnerom, aby usprawnić dostarczanie produktów lub usług użytkownikowi (lub przedsiębiorstwu, w którym użytkownik pracuje) bądź spełnićżądania użytkownika, lub też udostępniać je za jego zgodą. Wybierając dostawców i partnerów,Firma HENSFORT SP. Z O.O.bierze pod uwagę stosowane przez nich procesy przetwarzania danych.
W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom administracji publicznej w związku z wymogami postępowania sądowego, na mocy nakazu sądowego lub w toku postępowania prawnego. Firma HENSFORT SP. Z O.O. może także udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firma HENSFORT SP. Z O.O., jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma HENSFORT SP. Z O.O. będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności.

 

Bezpieczeństwo i jakość informacji


IntencjąFirmy HENSFORT SP. Z O.O jest ochrona danych osobowych użytkownika oraz zachowanie ich jakości. Firma HENSFORT SP. Z O.O wdraża rozsądne środki i procesy natury fizycznej, administracyjnej oraz technicznej, które pomagają nam chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem oraz ujawnieniem. Ponadto Firma HENSFORT SP. Z O.Owymaga od swoich dostawców ochrony takich informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnianiem.


Okres przechowywania


Firma HENSFORT SP. Z O.O nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, w jakich dane te są przetwarzane, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania HENSFORT SP. Z O.O, spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. przestrzegania okresów przechowywania na potrzeby audytów lub księgowości, a także okresów bezwzględnie obowiązujących), rozstrzygania sporów oraz zgłaszania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Okoliczności mogą być zróżnicowane w zależności od kontekstu i usług, dlatego informacje przedstawione w Oświadczeniu Firmy HENSFORT SP. Z O.O o Ochronie Prywatności w Internecie lub podane w konkretnym powiadomieniu mogą definiować obowiązujące okresy przechowywania bardziej szczegółowo.


Prawa użytkownika


Użytkownik może zażądać uzyskania dostępu, zaktualizowania lub poprawienia swoich danych osobowych. Ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Żądania należy składać pod adresem email: office@hensfort.pl
Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania. Jeśli na przykład przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją. Na mocy RODO użytkownik może mieć również prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia.


Prawo do wnoszenia skarg


Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O .jest niezgodne ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, może złożyć skargę.


Zmiany Oświadczeń Firmy HENSFORT SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności


Firma HENSFORT SP. Z O.O.może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, a także inne konkretne oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, Firma HENSFORT SP. Z O.O będzie umieszczać na górze nową datę.
Ochrona prywatności użytkowników jest ważna dla Firmy HENSFORT SP. Z O.O ; zaufanie użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy: procedur postępowania z informacjami obowiązujących w serwisach WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O . i serwisach WWW przedsiębiorstw podporządkowanych Firmy HENSFORT SP. Z O.O ., typów gromadzonych i śledzonych informacji na temat użytkowników serwisów WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O , sposobu wykorzystywania tych informacji, ich udostępniania oraz przetwarzania poza siecią. Opisano w nim również możliwe sposoby wykorzystania informacji cookie, sygnalizatorów WWW i innych rozwiązań technicznych w oprogramowaniu Firmy HENSFORT SP. Z O.O . Zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności odniesienia do serwisów WWW, produktów i usług Firmy HENSFORT SP. Z O.O. obejmują aplikacje, programy i urządzenia.

Oświadczenie Firmy HENSFORT SP. Z O.O. o Ochronie Prywatności w Internecie

 

Niniejsze Oświadczenie Firmy HENSFORT SP. Z O.O  o Ochronie Prywatności w Internecie uzupełnia Oświadczenie Firmy HENSFORT SP. Z O.O  o Ochronie Prywatności.
Oświadczenie ma zastosowanie do serwisów WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O ., które zawierają odsyłacze do tego Oświadczenia, ale nie ma zastosowania do tych serwisów Firmy HENSFORT SP. Z O.O ., w których obowiązują odrębne, specyficzne dla nich Oświadczenia o Ochronie Prywatności.
Niniejsze Oświadczenie może być uzupełniane o dodatkowe informacje związane z konkretnymi interakcjami Firmy HENSFORT SP. Z O.O  z użytkownikiem, takie jak dokument transakcyjny lub konkretne oświadczenie o ochronie prywatności towarzyszące zamawianiu lub używaniu usługi elektronicznej.


Gromadzenie danych osobowych
Wprowadzenie

 

Użytkownik może dobrowolnie przekazać Firmie HENSFORT SP. Z O.O dane osobowe w różnych sytuacjach. Na przykład może przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu umożliwienia komunikacji, zamówienia produktu, realizacji zamówienia, zarejestrowania się w usłudze, uzyskania subskrypcji lub usługi, a także – w przypadku dostawców lub partnerów handlowych – w ramach relacji biznesowych. Użytkownik udostępnić opis swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na ofertę pracy w Firmie HENSFORT SP. Z O.O .. Jeśli użytkownik poinformuje Firmę HENSFORT SP. Z O.O , że nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu w sprawach innych niż obsługa konkretnego żądania, Firma HENSFORT SP. Z O.O  uwzględni to życzenie.

 

Rejestracja


Jeśli użytkownik chce otrzymywać informacje, pobierać publikacje, rejestrować swój udział w wydarzeniach na żywo lub wydarzeniach wirtualnych bądź zamawiać wersje próbne rozwiązań, Firma HENSFORT SP. Z O.O . może poprosić go o podanie imienia i nazwiska oraz biznesowych informacji kontaktowych, a także innych informacji związanych z danym żądaniem. Z informacji tych Firma HENSFORT SP. Z O.O korzysta w związku z żądaniem użytkownika i na potrzeby prowadzonej z nim komunikacji. W większości przypadków informacje te mogą umożliwiać identyfikację użytkownika podczas odwiedzania serwisów WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O . Firma HENSFORT SP. Z O.O będzie przechowywać informacje użytkownika na potrzeby potencjalnych interakcji z użytkownikiem w przyszłości.

 

Wizyty w serwisie WWW


Firma HENSFORT SP. Z O.O . może również gromadzić informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z serwisów WWW. Wykorzystując do tego różne techniki. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza serwisy WWW, mogą być rejestrowane pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak adres IP (w tym informacje wynikające z adresu IP, takie jak lokalizacja geograficzna), typ, wersja i język przeglądarki, godzina i czas trwania dostępu oraz adresy wyjściowych serwisów WWW. Ponadto Firma HENSFORT SP. Z O.O. może gromadzić informacje o tym, które strony serwisu WWW HENSFORT SP. Z O.O odwiedzał użytkownik, ile czasu spędził na każdej z nich i jakie inne czynności wykonywał w serwisie.

 

Informacje marketingowe


Większość informacji gromadzonych przez HENSFORT SP. Z O.O . na temat użytkownika pochodzi z bezpośrednich interakcji HENSFORT SP. Z O.O . z użytkownikiem.
Co jakiś czas Firma HENSFORT / REM II SP. Z O.O. może także gromadzić informacje dotyczące użytkownika pośrednio, a pochodzące z innych źródeł, takich jak dostawcy list adresowych. W takich przypadkach FirmaHENSFORT SP. Z O.O  zwraca się do dostawców o potwierdzenie, że informacje zostały pozyskane zgodnie z prawem oraz że mogą być przekazane Firmie HENSFORT SP. Z O.O i wykorzystywane przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O
Gdy użytkownik rejestruje się jako uczestnik określonego wydarzenia, Firma HENSFORT SP. Z O.O  może gromadzić dodatkowe informacje (drogą elektroniczną lub offline) związane z organizacją wydarzenia oraz – w trakcie jego trwania – informacje dotyczące uczestnictwa w sesjach i wyniki ankiet. Wydarzenia mogą być rejestrowane, a w ich trakcie mogą być wykonywane zdjęcia grupowe.Firma HENSFORT SP. Z O.O zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych. Gdy użytkownik udostępnia Firmie HENSFORT SP. Z O.O . biznesowe informacje kontaktowe (np. wręczając swoją wizytówkę), informacje te mogą zostać wykorzystane przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O do kontaktu z użytkownikiem.
Informacje gromadzone bezpośrednio i pośrednio przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia większej dokładności i kompletności danych oraz lepszego dostosowania interakcji z użytkownikiem do konkretnej sytuacji i potrzeb.


Cele wykorzystania danych osobowych


Poniższe akapity opisują bardziej szczegółowo cele, w jakich Firma HENSFORT SP. Z O.O może wykorzystywać dane osobowe użytkownika.
Realizowanie zleceń użytkownika
Jeśli użytkownik zgłosi za pośrednictwem strony www zapotrzebowanie na produkt, usługę lub konkretne materiały marketingowe albo poprosi o oddzwonienie, Firma HENSFORT / REM II SP. Z O.O. wykorzysta podane przez niego dane osobowe w celu zrealizowania takiego zlecenia. W związku z tym Firma HENSFORT / REM II SP. Z O.O. może udostępnić te dane osobom trzecim, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia, na przykład partnerom handlowym FirmyHENSFORT / REM II SP. Z O.O., instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom transportowym, urzędom pocztowym lub instytucjom rządowym (na przykład urzędowi celnemu). Firma HENSFORT / REM II SP. Z O.O. może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

 

Personalizacja interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW FirmyHENSFORT / REM II SP. Z O.O.

 

Firma HENSFORT SP. Z O.O  może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe użytkownika do personalizacji interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O  lub w ramach usług Firmy HENSFORT SP. Z O.O., np. do udostępniania treści, którymi użytkownik może być szczególnie zainteresowany, a także w celu ułatwienia nawigacji w serwisach Firmy HENSFORT SP. Z O.O  Firma HENSFORT SP. Z O.O  może również używać tych informacji do doskonalenia swoich serwisów WWW.

 

Zapewnienie wsparcia


Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O  do zapewnienia wsparcia dla produktów i usług uzyskanych przez użytkownika od Firmy HENSFORT SP. Z O.O ., np. do powiadamiania użytkownika o aktualizacjach lub poprawkach produktu. Firma HENSFORT SP. Z O.O  może łączyć dane użytkownika z informacjami pochodzącymi z innych interakcji z użytkownikiem w celu dostarczenia mu bardziej użytecznych wskazówek w ramach wsparcia dotyczącego produktu.
Firma HENSFORT SP. Z O.O  udostępnia także w swoich serwisach WWW możliwość rozmowy sieciowej (czatu) z konsultantem, który pomaga użytkownikowi podczas nawigowania w serwisach WWW lub na forach umożliwiających zgłaszanie problemów i proponowanie rozwiązań. Dane osobowe podane w ramach takich sesji lub na takich forach będą przez FirmęHENSFORT / REM II SP. Z O.O. wykorzystywane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.
W ramach wsparcia technicznego na rzecz użytkownika Firma HENSFORT SP. Z O.O . może niekiedy w sposób niezamierzony uzyskać dostęp do danych przekazanych Firmie HENSFORT SP. Z O.O . przez użytkownika lub do danych przechowywanych w systemie użytkownika. Dane te mogą zawierać informacje o użytkowniku oraz pracownikach, klientach, partnerach lub dostawcach organizacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania do przypadków dostępu Firmy HENSFORT SP. Z O.O  do takich informacji i do postępowania z nimi; warunki postępowania z takimi danymi i ich przetwarzania są określone w stosownych Warunkach Używania lub innych umowach między użytkownikiem a Firmą HENSFORT SP. Z O.O takich jak Warunki wymiany danych diagnostycznych z Firmą HENSFORT SP. Z O.O

 

Marketing


Dane osobowe przekazywane Firmie HENSFORT SP. Z O.O . przez użytkownika oraz dane osobowe użytkownika, które Firma HENSFORT SP. Z O.O  uzyskał pośrednio, mogą być wykorzystywane przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O  w celach marketingowych, tj. do informowania użytkownika o wydarzeniach, produktach, usługach i rozwiązaniach, które Firma HENSFORT SP. Z O.O sprzedaje i które mogą uzupełniać dotychczasową ofertę produktów. Jednak przed wykorzystaniem danych w ten sposób Firma HENSFORT SP. Z O.O .umożliwi użytkownikowi wyrażenie zgody na takie wykorzystanie jego danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu. W dowolnym momencie użytkownik może zażądać, aby Firma HENSFORT SP. Z O.O zaprzestał wysyłania do niego materiałów marketingowych. W tym celu użytkownik powinien postąpić zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zamieszczonymi w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od Firmy HENSFORT SP. Z O.O , wyrazić takie żądanie w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O .lub skontaktować się bezpośrednio z Firmą HENSFORT SP. Z O.O 

Niektóre oferty lub wydarzenia Firmy HENSFORT SP. Z O.O  mogą być udostępniane pod wspólną marką lub sponsorowane przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O i osoby trzecie, takie jak partnerzy handlowi lub dostawcy rozwiązań, którzy używają produktów lub usług Firmy HENSFORT SP. Z O.O , prowadzą ich odsprzedaż lub oferują ich uzupełnienia. Oferty i wydarzenia pod wspólną marką wyraźnie wskazują na istnienie takich relacji partnerskich. Jeśli użytkownik zarejestruje się jako odbiorca takich ofert lub uczestnik takich wydarzeń, powinien mieć świadomość, że dane użytkownika mogą być gromadzone przez te osoby trzecie i im udostępniane. Firma HENSFORT SP. Z O.O zachęca użytkownika do zapoznania się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie, aby uzyskać wiedzę na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika.

 

Rekrutacja


W związku z podaniem lub zapytaniem o pracę, bez względu na to, czy stanowisko jest oferowane za pośrednictwem serwisu WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O  czy też w inny sposób, użytkownik może dostarczyć Firmie HENSFORT SP. Z O.O  informacje o sobie, na przykład życiorys. Firma HENSFORT / REM II SP. Z O.O. może wykorzystywać takie informacje w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

 

Wykorzystanie informacji w serwisach społecznościowych


Ochrona praw i własności Firmy HENSFORT SP. Z O.O . oraz innych osób
Firma HENSFORT SP. Z O.O może także wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ochrony praw lub własności Firmy HENSFORT SP. Z O.O , jego partnerów handlowych, dostawców i klientów lub innych osób, jeśli Firma HENSFORT SP. Z O.O  będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że zachowanie użytkownika narusza takie prawa, w tym prawo własności. Ponadto Firma HENSFORT SP. Z O.O  zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w okolicznościach, w których wymaga tego prawo, oraz gdy w opinii Firmy HENSFORT SP. Z O.O takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw Firmy HENSFORT SP. Z O.O . lub praw innych osób bądź do spełnienia wymogów postępowania sądowego, realizacji nakazu sądowego bądź postępowań prawnych prowadzonych względem serwisów WWW FirmyH HENSFORT SP. Z O.O 

 

Informacje dla partnerów handlowych


Użytkownik reprezentujący partnera handlowego Firmy HENSFORT SP. Z O.O . może odwiedzać serwisy WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O  przeznaczone specjalnie dla partnerów handlowych Firmy HENSFORT SP. Z O.O  Firma HENSFORT SP. Z O.O  może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem takiego serwisu do administrowania relacjami biznesowymi Firmy HENSFORT SP. Z O.O . z użytkownikiem, z partnerem handlowym reprezentowanym przez użytkownika i z ogółem partnerów handlowych Firmy HENSFORT SP. Z O.O ., jak również do rozwijania takich relacji. Może to na przykład oznaczać wykorzystanie takich informacji w celu przesyłania użytkownikowi szczegółowych informacji o programach dla partnerów handlowych Firmy HENSFORT SP. Z O.O Pewne informacje mogą też być udostępniane innym partnerom handlowym (pod warunkiem przestrzegania ewentualnych zobowiązań w zakresie poufności) albo też klientom lub potencjalnym klientom Firmy HENSFORT SP. Z O.O  W związku z konkretną transakcją lub programem Firmy HENSFORT SP. Z O.O . może też skontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiety dotyczącej zadowolenia klienta lub w celu przeprowadzenia badań rynku.

 

Informacje dla dostawców


Użytkownik reprezentujący dostawcę Firmy HENSFORT SP. Z O.O  może odwiedzać serwisy WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O  przeznaczone specjalnie dla dostawców Firmy HENSFORT SP. Z O.O Firma HENSFORT SP. Z O.O może wykorzystywać informacje przekazywane za pośrednictwem tego serwisu WWW w związku z zawieraniem lub przeprowadzaniem transakcji z dostawcą. Możliwe jest na przykład udostępnianie informacji innym jednostkom organizacyjnym FirmyH HENSFORT SP. Z O.O partnerom handlowym Firmy HENSFORT SP. Z O.O , klientom, przedsiębiorstwom transportowym, instytucjom finansowym oraz instytucjom pocztowym lub rządowym, które muszą się zaangażować w realizację zlecenia. Informacje mogą też zostać wykorzystane do administrowania relacjami biznesowymi Firmy HENSFORT SP. Z O.O  z użytkownikiem, z dostawcą reprezentowanym przez użytkownika i/lub z ogółem dostawców Firmy HENSFORT SP. Z O.O , jak również do rozwijania takich relacji.

 

Dzieci


O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy WWW, produkty i usługi Firmy HENSFORT SP. Z O.O  nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.

 

Przechowywanie danych


Firma HENSFORT SP. Z O.O  będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków Firmy HENSFORT SP. Z O.O rozstrzygania sporów i egzekwowania umów między Firmą HENSFORT SP. Z O.O  a użytkownikiem).

Dane rejestracyjne użytkownika będą przechowywane przez cały okres aktywności konta użytkownika lub tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia usług dla użytkownika. Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia usług, należy skontaktować się z Firmą HENSFORT SP. Z O.O  pod adresem office@hensfort.pl.

 

Informacje cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie


Jak już wcześniej wspomniano, Firma HENSFORT SP. Z O.O . gromadzi informacje o wizytach użytkownika w serwisach WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O  i korzystaniu przez użytkownika z usług i oprogramowania Firmy HENSFORT SP. Z O.O , aby móc analizować statystyki wykorzystania i efektywności produktów i usług Firmy HENSFORT SP. Z O.O ., personalizować doświadczenia użytkownika, dostosowywać interakcje Firmy HENSFORT SP. Z O.O  z użytkownikiem oraz doskonalić produkty i usługi Firmy HENSFORT SP. Z O.O  Firma HENSFORT SP. Z O.O  stosuje w tym celu różne rozwiązania techniczne, w tym skrypty, znaczniki, lokalne obiekty współużytkowane (informacje cookie środowiska Flash), pamięć lokalną (HTML5), sygnalizatory i informacje cookie.

 

Co to są informacje cookie i dlaczego są używane?


Informacje cookie zawierają dane, które mogą być wysyłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego komputerze w postaci znacznika identyfikującego komputer użytkownika. Informacje cookie są często wykorzystywane wyłącznie do pomiaru poziomu wykorzystania serwisu WWW (np. liczby użytkowników odwiedzających serwis i czasów wizyt) oraz jego efektywności (np. tematów, którymi interesuje się największy odsetek użytkowników odwiedzających), a także w celu ułatwienia nawigacji lub użytkowania, a tym samym nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Niekiedy jednak są one wykorzystywane do personalizacji interakcji z rozpoznanym użytkownikiem, który powtórnie odwiedza dany serwis WWW, co wymaga powiązania ich z profilem lub informacjami o preferencjach użytkownika. Z czasem informacje te staną sięźródłem cennych spostrzeżeń, które można wykorzystać do optymalizacji obsługi użytkowników.
Informacje cookie dzielą się zwykle na dwie kategorie: cookie „sesyjne” i cookie „trwałe”. Sesyjne informacje cookie usprawniają nawigację w serwisie WWW poprzez rejestrowanie przejść użytkownika między stronami, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wprowadzać danych, które podał już wcześniej w trakcie bieżącej wizyty, lub informacji niezbędnych do sfinalizowania transakcji. Sesyjne informacje cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej i wymazywane po zamknięciu przeglądarki. Natomiast trwałe informacje cookie stanowią zapis preferencji użytkownika obowiązujących zarówno w trakcie bieżącej wizyty, jak i następnych wizyt. Są przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika i zachowują ważność po restarcie przeglądarki. Firma HENSFORT SP. Z O.O a i kraju.

 

Sygnalizatory WWW lub inne technologie


Niektóre serwisy WWW i programy Firmy HENSFORT SP. Z O.O  mogą również korzystać z sygnalizatorów WWW lub innego typu technologii w celu lepszego dostosowania tych serwisów i, w konsekwencji, zapewnienia lepszej obsługi klientów. Takie rozwiązania techniczne mogą być używane na wielu stronach serwisów WWW firmy HENSFORT SP. Z O.O .. Po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do takiej strony WWW generowane jest anonimowe powiadomienie o tym zdarzeniu, które może zostać następnie przetworzone przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O  lub dostawców Firmy HENSFORT SP. Z O.O Sygnalizatory WWW zazwyczaj pracują w połączeniu z informacjami cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego informacje cookie były kojarzone z odwiedzaniem takich stron lub korzystaniem z takich produktów, może wyłączyć obsługę informacji cookie odpowiednio w przeglądarce lub w samym produkcie. W przypadku wyłączenia obsługi informacji cookie sygnalizatory WWW i inne technologie nadal będą umożliwiać wykrywanie połączeń z tymi stronami; nie będą one jednak powiązane z treścią informacji cookie.

Firma HENSFORT SP. Z O.O  używa lokalnych obiektów współużytkowanych, takich jak informacje cookie środowiska Flash, oraz pamięci lokalnej, takiej jak stosowana w serwisach HTML5, do przechowywania informacji o treści i preferencjach użytkownika. Osoby trzecie, z którymi FIRMA współpracuje przy realizacji niektórych funkcji serwisu WWW lub prezentowaniu reklam Firmy HENSFORT SP. Z O.O  w innych serwisach w zależności od zachowania użytkownika w sieci WWW, także używają informacji cookie środowiska Flash lub technik HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mogą oferować swoje własne narzędzia administracyjne do usuwania danych HTML5.

Firma HENSFORT SP. Z O.O . może również umieszczać sygnalizatory WWW w marketingowych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu uzyskania informacji, czy użytkownik otworzył wiadomość i czy kliknął zawarte w niej odsyłacze.

Niektórzy z partnerów handlowych Firmy HENSFORT SP. Z O.O . używają w serwisie Firmy HENSFORT SP. Z O.O sygnalizatorów WWW oraz informacji cookie. Ponadto przyciski będące odsyłaczami do niezależnych serwisów społecznościowych mogą powodować rejestrowanie określonych informacji, takich jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu i adresy wyjściowych serwisów WWW, jak również– jeśli użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym – mogą kojarzyć zgromadzone w ten sposób informacje z profilem użytkownika w takim serwisie. Takie mechanizmy śledzenia stosowane przez osoby trzecie znajdują się poza kontrolą Firmy HENSFORT SP. Z O.O 

 

Reklama w Internecie


Firma HENSFORT SP. Z O.O nie publikuje w swoich serwisach WWW reklam osób trzecich, ale reklamuje własne usługi i produkty w serwisach WWW należących do osób trzecich. Należy zapoznać się ze strategiami ochrony prywatności stosowanymi przez tych operatorów serwisów WWW i pośredników reklamowych, aby uzyskać wiedzę na temat procedur dotyczących reklam, w tym rodzajów gromadzonych informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Internetu.

Firma HENSFORT SP. Z O.O . umieszcza także swoje reklamy w serwisach WWW niektórych innych firm. Te inne firmy mogą używać informacji cookie i sygnalizatorów WWW do gromadzenia informacji (takich jak adres IP użytkownika) o działaniach użytkownika w serwisach WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O . i innych podmiotów, aby następnie kierować do użytkownika wybrane reklamy Firmy HENSFORT SP. Z O.O  zgodne z jego zainteresowaniami.

Odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy HENSFORT SP. Z O.O  oraz do aplikacji osób trzecich.
Aby umożliwić użytkownikowi interakcje z innymi serwisami WWW, w których użytkownik może mieć konta (np. serwisem Facebook i innymi serwisami społecznościowymi), lub dołączanie do społeczności w takich serwisach, Firma HENSFORT SP. Z O.O. może udostępniać odsyłacze lub osadzać na stronach aplikacje innych firm umożliwiające logowanie się, publikowanie treści lub dołączanie do społeczności bezpośrednio z serwisów WWW FirmyH HENSFORT SP. Z O.O 
 może także udostępniać ogólne odsyłacze do serwisów WWW innych niż serwisy Firmy HENSFORT SP. Z O.O 
Użycie takich odsyłaczy i aplikacji podlega strategiom ochrony prywatności przyjętym przez inne podmioty, a przed skorzystaniem z nich użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi strategiami ochrony prywatności. Firma HENSFORT SP. Z O.O nie odpowiada za ochronę prywatności ani za treść takich innych serwisów WWW.

 

Powiadamianie o zmianach


W przypadku wprowadzenia przez Firmę HENSFORT SP. Z O.O  jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem powiadomienia w serwisie WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O . oraz w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

 

Pytania i kontakt w sprawach ochrony prywatności


Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności lub postępowania Firmy HENSFORT SP. Z O.O z danymi użytkownika można kierować pocztą elektroniczną do koordynatora serwisu WWW Firmy HENSFORT SP. Z O.O 

W określonych przypadkach użytkownik ma możliwość wyświetlania lub edytowania swoich danych osobowych w Internecie. Jeśli informac HENSFORT SP. Z O.O lub zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z Firmą HENSFORT SP. Z O.O 

Aby nie otrzymywać więcej marketingowych wiadomości e-mail od Firmy HENSFORT SP. Z O.O , należy wysłać wiadomość e-mail na adres office@hensfort.pl lub postępować zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji zamieszczoną w każdej marketingowej wiadomości e-mail.

Rzecz Gustu

Skorzystaj z oferty naszego sklepu RZECZ GUSTU i udekoruj swój dom! Sztukateria, farby, dekoracje. Z hasłem HENSFORT uzyskasz 10% zniżki na wszystkie produkty!

rzeczgustu.eu